English | Cymraeg

Jul 16, 2014

Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus gan y Fonesig Rosemary Butler AC.

Posted by: Louise Bowen


Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus gan y Fonesig Rosemary Butler.

Mae ymgyrchu dros ennill y bleidlais i fenywod yn un o’r mudiadau pwysicaf erioed ac mae fy etholaeth yng Ngorllewin Casnewydd yn gyforiog o hanes y mudiad hwnnw.

Mae dros ganrif ers i’r mudiad gychwyn ac rydym o hyd yn ymgyrchu dros gael cydraddoldeb i’r byd. O Sawdi Arabia i Yemen, mae menywod yn parhau i ymladd dros degwch mewn meysydd rydym ni erbyn hyn yn eu cymryd yn ganiataol. Mae’n bwysig inni barhau i lobïo dros y menywod hyn ac ar eu rhan fel y gallant gael yr un rhyddid ac annibyniaeth sy’n beth mor gyffredin i ni.

Mae’n bosibl mai Arglwyddes y Rhondda yw swffragét enwocaf Casnewydd a’r llynedd dathlodd unigolion o bob rhan o Gasnewydd ganmlwyddiant ei gweithredu dros yr hawl i bleidleisio. Cafodd Arglwyddes y Rhondda ei hanfon i garchar Brynbuga ar ôl gwrthod talu dirwy o £10 a gafodd am ymosod ar flwch post yn Heol Rhisga ac aeth ar ympryd am bum diwrnod cyn cael ei rhyddhau.

Rwyf ar dân eisiau creu cyfleoedd i sicrhau bod menywod yn bresennol ymhob agwedd ar fywyd cyhoeddus. A minnau’n Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, creais yn ddiweddar y cynllun Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus sydd â’r nod o fynd i’r afael â’r angen i ragor o fenywod ymgeisio am swyddi a phenodiadau cyhoeddus ac ymgymryd â hwy. Cynhelir yn rheolaidd seminarau gyda modelau rôl enwog sy’n gweithio gan amlaf mewn meysydd lle y mae’r dynion yn tra-arglwyddiaethu, ac mae porthol gwe’n darparu manylion am gyfleoedd i gael hyfforddiant addas ac am benodiadau cyhoeddus.

Sefydlwyd cynllun mentora sy’n darparu datblygiad personol dwys a hyfforddiant sgiliau, cefnogaeth mentora unigol a chyfleoedd i gysgodi pobl ar y lefelau uchaf i sbarduno ac annog yr ymgyfranogwyr.

Mae’n bwysig nad yw menywod yn tynnu’r ysgol i fyny ar eu hôl, fel petai, gan adael menywod is na hwy’n ddiymgeledd. Gobeithiaf y bydd y mentrau hyn yn ysbrydoli menywod o bob oed i wneud gwahaniaeth a chefnogi menywod yn eu cymunedau lleol.

I gael gwybod rhagor am Fenywod mewn Bywyd Cyhoeddus, ewch i: www.wmad.org.uk/wipl